STRONA KOŁA ŁOWIECKIEGO " ŁOŚ " 22 POTULICE

 NUMER KONTA KOŁA ŁOWIECKIEGO NR.22 ,, ŁOŚ" POTULICE   BANK PEKAO  
371240 6465 1111 0010 6344 9386


                                                                          

Kim jest myśliwy.....

Myśliwy w Polsce to, pełnoletnia, niekarana osoba posiadająca pozwolenie na broń myśliwską zrzeszona (będąca członkiem) w Polskim Związku Łowieckim. Aby zostać członkiem PZŁ należy odbyć staż (nauka i praktyka), w jednym z kół łowieckich zakończony szkoleniem i egzaminem przed komisją. Aktualnie w Polsce jest  ponad 100 000 myśliwych w ponad 2500 kołach łowieckich. Koło łowieckie składa się od kilkunastu do kilkudziesięciu członków. Koło łowieckie wybiera swój zarząd w osobach - prezesa, łowczego, sekretarza i skarbnika. Działalność w kole oparta jest na statucie (zbiorze przepisów i zasad postępowania). Koło łowieckie gospodaruje (prowadzi działalność łowiecką) na wydzierżawionym od Lasów Państwowych obszarze zwanym obwodem łowieckim, za który płaci określone kwoty pieniędzy. Na obszarze Polski jest blisko 4800 takich obwodów. Gospodarowanie na tych obszarach polega na dokarmianiu zwierząt, uprawianiu poletek i pasów zaporowych (miejsc gdzie zwierzęta znajdują pożywienie i nie wyrządzają szkód na polach uprawnych) oraz pozyskiwaniu zwierząt łownych. Na podstawie planów hodowlanych (opracowanych przez naukowców) Lasy Państwowe nakazują kołu łowieckiemu pozyskanie z obwodu na którym gospodaruje określonej liczby zwierząt łownych. Pozyskanie odbywa się w określonym czasie zwanym okresem łownym. Niewykonanie tych planów powoduje kary pieniężne.
                  Zwierzęta w stanie wolnym są własnością Skarbu Państwa – pozyskane własnością koła łowieckiego, które odsprzedaje je wyspecjalizowanym firmom zajmującym się dalszym zagospodarowaniem tusz zwierząt. Za uzyskane pieniądze, koło łowieckie płaci odszkodowania rolnikom za szkody które zwierzęta łowne (jelenie, sarny, dziki) wyrządzają na polach uprawnych. Aby więc myśliwy mógł polować musi posiadać indywidualne pisemne pozwolenie na pozyskanie określonego gatunku i klasy zwierzęcia łownego. Pozyskane przez niego zwierzęta są tym samym własnością koła a nie jego i musi dostarczyć je do wskazanego miejsca (skupu dziczyzny). Tak więc, to nie myśliwi decydują  jaka zwierzyna łowna i w jakiej ilości powinna zostać pozyskana. Decydują o tym Lasy Państwowe, które na podstawie wieloletnich doświadczeń określają jaka liczba zwierząt łownych może wyżywić się na danym obszarze i pozostać w dobrej kondycji nie niszcząc równowagi biologicznej. Łowiectwo to planowe gospodarowanie zwierzętami łownymi zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej i ochrony przyrody. Myśliwi to ludzie obcujący z przyrodą, znający obiektywne prawa rządzące w przyrodzie, posiadający bogatą kulturę i tradycję, rozwinięte uczucia estetyczne, dostrzegający piękno natury.
Księga gości
    Treść...
    Emotikony
    KONTAKT   los22potulice@onet.pl                                                        admin Łukasz Dymitruk